Skatteforhold og fonde

Information om lønomlægnings ordninger med din arbejdsgiver:

Lønomlægningsordningen giver dig muligheden for at indgå en aftale med din arbejdsgiver om finansiering af din videreuddannelse på Københavns Gestalt Institut. KGI er dog ikke ansvarlig for om din arbejdsgiver vil tilbyde dig denne mulighed.
Fordelen ved lønomlægningsordningen er, at de er udgiftsneutrale for din arbejdsgiver, fordi værdien af det gode, f.eks. efteruddannelse, som firmaet betaler, bliver modsvaret af en nedgang i din bruttoløn (dvs. lønnen før skat) For dig som medarbejder betyder dette at du kommer til at betale mindre i skat. På denne måde kan en del af din videreuddannelse finansieres.

Der er forskellige krav, der skal være opfyldt, før at videreuddannelse kan indgå i en bruttolønsordning:

  • Aftalen om lønnedgang skal være reel. Der kan være tale om løntilbageholdenhed, altså at man ved førstkommende lønforhandling undlader at kræve og få den ventelige lønstigning mod i stedet at få betalt f.eks. en videreuddannelse.
  • Arbejdsgiveren skal bære en økonomisk risiko ved ordningen. Den bruttolønsnedgang, der aftales, gælder for en periode og mindst i et år.
  • Arbejdsgiveren skal være køber af godet og stille det pågældende gode (uddannelsen) til rådighed for medarbejderen. Aftaler om f.eks. videreuddannelse skal indgås og betales af arbejdsgiveren direkte, ikke ved at lønmodtageren får refunderet regninger løbende.
  • Der skal være tale om en frivillig aftale. Man kan altså ikke pålægge medarbejdere at få en del af deres bruttoløn udbetalt som forskellige goder.
  • Medarbejderen skal have mulighed for at udtræde af ordningen. Aftaler om bruttolønsordninger skal derfor indgås for en periode ad gangen, f.eks. et halvt eller et helt år, hvorefter medarbejderen kan vælge at takke nej og komme tilbage til sin oprindelige bruttoløn.

Har du yderligere spørgsmål kan du kontakte kontoret på mail@kgicph.dk eller tlf. 26164910

Ønsker du mere information om dette kan du kigge på Skats hjemmeside.

Information om kompetencefonde.dk

For at du/din virksomhed kan søge om refusion på din uddannelsen hos kompetancefonde.dk er der flere krav der skal være opfyldt:

  • Din arbejdsgiver  skal være omfattet af en overenskomst – se listen på de arbejdsgiverorganisationer der er omfattet på https://www.kompetencefonde.dk/
  • Du skal som medarbejder have mindst 9 måneders anciennitet i virksomheden, og arbejde inden for overenskomstens dækningsområdet.
  • Uddannelsen skal være relevant for medarbejderens arbejdsområde og for deres kompetenceudvikling.
  • Uddannelsen skal ligge indenfor dækningsområdet for den pågældende overenskomst.

Du kan finde flere data på https://www.kompetencefonde.dk/ som ligeledes kan kontaktes pr. telefon 33 113 688 Kontoret er åben kl. 9-12 og 13-16 – E-mail: kfonde@da.dk