Grupper, Ressourcearbejde og Modstand

Gruppers udvikling og dynamik

Hvorfor lave et tema om grupper?
Det korte svar er at grupper påvirker os personligt, privat og professionelt hver dag, igennem hele livet. Gruppen er i mange sammenhænge vores fundament hvorpå tryghed og tillid skabes og identiteten udvikler sig og mange af de grupper vi dagligt indgår i er helt afgørende for hvordan vi udvikler os personligt, privat og professionelt. Sæt dig et øjeblik og mærk efter i forhold til hvordan det er med tilliden og trygheden i den gruppe som du er en del af i dette sekund du læser artiklen, og mærk hvordan den influerer på din egen tryghed og din egen personlige og faglige udvikling. Tankevækkende eller ???

På trods af gruppers store indflydelse på vores liv og identitetsdannelse, har langt de fleste mennesker en yderst begrænset viden om gruppers dynamik, idet vi lever i en dagligdag, i et samfund, der er meget individ- og individuelt orienteret. Så hvis man vil forstå sig på det enkelte individ/klient, er det ikke tilstrækkeligt at lægge et individuelt perspektiv som man har for vane at gøre, idet synergien, kompleksiteten og dynamikken i grupper rækker langt ud over det individuelle perspektiv.

Alle grupper der lever over længere tid gennemgår forskellige udviklingsfaser. Dynamikken som kendetegner de forskellige udviklingstrin varierer fra gruppe til gruppe. Der er meget stor forskel på en gruppe hvor medlemmerne indbyrdes har tillid og føler sig trygge i forhold til hinanden – og til en gruppe hvor medlemmerne ikke har den basale tillid, og derfor agerer mere forsvarspræget.

Vi arbejder på 2 niveauer med gruppers udvikling og dynamik. Vi arbejder med gruppen for at danne den og skabe det optimale grundlag for hver enkeltes udvikling og læring. Derudover sætter vi det i et teoretisk perspektiv så deltagerne kan sætte det i relief i forhold til de andre grupper og teams som de indgår i, hvad enten det er privat eller professionelt.

Indhold:

 • Introduktion til KGI team/gruppemodel – gruppen samles og dannes i teori og praksis
 • Hvorfor er fokus på gruppers dynamik og udvikling så essentielt og vigtig?
 • Diagnosticering af grupper – hvilken betydning har vores viden om grupper for vores klienter og for vores daglige arbejde i øvrigt.

Udbytte:

 • Viden om gruppers dynamik og udvikling
 • Værktøjer til gruppediagnosticering
 • Viden om gruppers betydning for identitetsdannelsen
 • Viden om ledelse af grupper

Ressourcearbejde

I ressourcearbejdet med os selv og vores klienter har vi fokus på de menneskelige ressourcer, herunder opdagelse og udvikling af de muligheder og styrker, som ethvert menneske rummer.
Ressourcearbejde bruges i højere grad som fundament indenfor terapi, coaching og pædagogik. Forskning viser at der ligger et stort potentiale for forandringer, både for det enkelte menneske, grupper/teams og for samfundet som helhed, når vi er ressourceorienterede.
Gode stemninger og livfuldhed smitter og gør os mere robuste, kreative, produktive og udholdende, og giver de bedste forudsætninger for optimal indlæring, både på det aktuelle kursus og for vores klienter i det daglige arbejde.

Indhold:

 • Hvad er ressourcearbejde?
 • Appreciative Inquiry – kort indføring
 • Hvilke fordele og hvilke faldgrupper er der ved ressourcearbejde?

Udbytte:

 • AI som teknik i klientarbejde
 • Konkrete værktøjer til at arbejde med ressourcer
 • Ressourcearbejde koblet op på modstand og forandringsprocesser

Modstand

Enhver form for modstand er en ressource, som kan inviteres ind i kontakten og dette perspektiv vil
afgørende ændre vores måde hvorpå vi kigger på og arbejder med modstand.
Modstand er altså som udgangspunkt en ressource, der har det formål at beskytte os mod uønsket
kontakt, indre og ydre pres og sanseindtryk. Modstand bliver først problematisk, når den ikke bliver
mødt af os selv eller vores omgivelser.

At være forbeholden, skeptisk eller modvillig er en almindelig og naturlig reaktion, der også kan give os plads og tid til at tænke os om og til at mærke efter, inden vi træffer valg og beslutninger. At registrere og at give plads til sin egen modstand kan være nok til at skabe den lille pause der skal til, så beslutninger træffes i en overensstemmende proces mellem tanker og følelser. Modstand kan skabe indre aktivitet (arousal) og kan hjælpe os til årvågenhed og øget adrenalinniveau, hvilket udvider vores muligheder for handlekraft og udvikling.

Indhold:

 • Modstand som begreb
 • Præsentation af de 4 modstandsniveauer
 • Modstand som en ressource

Udbytte:

 • Implementering af modstand som en ressource privat og professionelt