Optagelseskriterier

Vi optager studerende på vores 3. og 4. studieår.

Meritoverførsel:

Der er mulighed for at få meritoverført hele eller dele af et uddannelsesforløb i det omfang at den uddannelse der søges fra ligger i samme teoretiske område som KGI’s. Der vil i vurderingen af meritoverførsel blive taget konkret hensyn til kravene i certificeringen med henblik på at sikre overholdelse af kriterierne heri. Muligheden for meritoverførsel vurderes individuelt fra sag til sag og afgørelsen ligger hos den pædagogisk ansvarlige. Hvis du ønsker at blive optaget med meritoverførsel skal du ringe på 2989 0707

Udgangspunktet for de regler der ligger til grund for optagelseskriterierne, indgår som en del af evalueringen af uddannelsesstedet. Disse optagelseskriterier er udarbejdet af Dansk Psykoterapeutforening.

Helt kort skitserer reglerne 3 muligheder for at blive optaget på uddannelsen og kravene heri handler alle om din forudgående uddannelse og erhvervserfaring.

Ansøgere til psykoterapeut uddannelsen skal have en lang eller mellemlang videregående uddannelse af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter. Eksempelvis psykolog, læge, lærer, sygeplejerske, socialrådgiver, ergo- eller fysioterapeut eller pædagog. Andre med uddannelser på tilsvarende niveau kan dog optages efter en konkret personlig vurdering. Herudover skal ansøgeren have praktisk anvendelse af deres uddannelse i minimum tre år, eller anden relevant erhvervserfaring.

Ansøgerne skal have en vis viden om psykologiske og terapeutiske teorier og principper. Dokumentation af dette kan ske ved beskrivelse af ansøgernes erhvervsarbejde, frivilligt arbejde, ved kursusbeviser for gennemførelse af relevante kurser mv.

Alle ansøgere skal inden uddannelsens start have en vis viden inden for udviklingspsykologi og gestaltterapeutisk teori og metode.

Alle ansøger inviteres til obligatorisk optagelsessamtale med pædagogisk ansvarlig og/eller pædagogisk leder, som en del af ansøgningsprocessen.

Dispensation:

Der kan gives dispensation til ansøgere med videregående uddannelse, der ikke er af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter, eller til ansøgere tilhørende andre faggrupper end de, der er uddannet ved de højere læreranstalter. Optagelse kan her ske såfremt ansøgers uddannelse er suppleret med kurser fra f.eks. en højere læreranstalt inden for psykologi, ledelse, personlig udvikling, terapi eller supervision.

Dispensation kan gives ud fra følgende rammer:

  • Kvote 2. Andre ansøgere med en uddannelse på minimum professionsbachelor niveau, der ikke er af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter.
  • Kvote 3. Ansøgere tilhørende andre faggrupper. Disse ansøgeres uddannelse skal være suppleret med et-årigt kursus i psykologi/psykologiske teorier bestående af et forløb med afsluttet eksamen. Kurset skal være fortløbende og indeholde undervisning i og gennemgang af mindst tre, helst flere, grundteorier inden for psykologien. Det kan for eksempel tages fra universiteter, Master i psykologi fra udbydere i erhvervssektoren, HF i psykologi på B-niveau og lign.
  • Kvote 2+3: Ansøgere der optages på dispensation, skal have minimum 3 års relevant erhvervserfaring. Ansøgere optages på uddannelsen efter en konkret vurdering, der gives ud fra en helhedsbetragtning, hvor også uddannelsesniveau, alder, modenhed, motivation, og erhvervserfaring klarlægges og vurderes.