Etikregler

Etikregler for Københavns Gestalt Institut:
Københavns Gestalt Institut er primært et uddannelsessted for personer der ønsker at uddanne sig til psykoterapeuter, coach, eller proceskonsulenter. Der udbydes også videreuddannelse af færdiguddannede terapeuter og psykologer på et gestaltterapeutisk grundlag på vores forskellige efteruddannelser.
Relationen mellem studerende og underviser skal være respektfuld og præget af lærerens faglige, professionelle dygtighed som underviser og supervisor/terapeut. Der må ikke bestå et afhængighedsforhold mellem lærer og studerende.

Som lærer er man forpligtet til at holde sig fagligt a jour og til at videreuddanne sig inden for sit fagområde. Supervision på underviserrollen og som terapeut må ske regelmæssigt lige som den enkelte må gå i individuel terapi når det skønnes nødvendigt. Levevis, der udelukker eller mod-arbejder, at man kan bruge sig selv som model i undervisningen eller som supervisor/terapeut medfører at ansættelsesforholdet bringes til ophør. En pædagogisk leder kan ikke være terapeut for studerende på eget hold. En lærer, der fører eller skal føre en studerende op til eksamen, kan ikke være terapeut for pågældende

Der er tavshedspligt vedrørende alle personlige forhold erfaret under uddannelsen. Videregivelse af oplysninger må kun finde sted efter samtykke eller hvor der foreligger strafbare forhold.

Personlige oplysninger skal opbevares så de ikke er umiddelbart tilgængelige. Såfremt det skønnes, at en studerende i sin personlige udvikling viser tegn på udvikling af psykisk sygdom, skal uddannelsen afbrydes og pågældende frigøres fra sin kontrakt uden yderligere omkostninger. Instituttet skal sikre, at den studerende får tilbud om professionel hjælp.

Den terapeutiske undervisningsproces stiller store krav til den enkelte om at lære sig selv så godt at kende, at pågældende senere kan arbejde som terapeut. For at nå det mål, kræves en respektfuld professionel støtte fra læreren, støtte fra undervisningsgruppen af studerende og endelig en betydelig grad af selvstøtte, som kun opnås ved en levevis, der er i harmoni med de principper der gælder i gestaltterapien. En studerende, der modarbejder denne proces kan ikke forblive på uddannelsen.

Til beskyttelse af den studerendes retsstilling etableres et internt klagesystem i form af et etikudvalg, hvis afgørelse kan indbringes for Psykoterapeut Foreningens etikudvalg.

Etikudvalget består af 4 medlemmer repræsenterende de studerende, underviserne og Københavns Gestalt Institut. Udvalget mødes 3-4 gange årligt og hvis der opstår behov herfor. Etikudvalget kan kontaktes på mail: etikudvalg@kgicph.dk (alle medlemmer af etikudvalget modtager mails sendt til denne emailadresse).
Etikreglerne i nedenstående faglige organisationer er gældende for alle undervisere og terapeuter med tilknytning til instituttet:

Psykoterapeut Foreningens Etikregler

Dansk Psykolog Forening

European Association for Gestalt Therapy